Người dân đã phải chịu bao nhiêu thuế phí nhà đất ?

Những ngày vừa qua, thông tin Bộ tài chính đang xây dựng dự thảo Luật Thuế tài sản gây nhiều tranh cãi. Trong đó đáng chú ý nhất đề suất  2 phướng án, người sở hữu nhà giá trị trên 700 triệu hoặc 1 tỷ đồn g  phải đóng thuế hằng năm với 2 đề suất 0,3% hoạc 0,4%. Trong khi đó hiện nay người dân đã phải chịu bao nhiêu thuế phí về nhà đất. Nếu dự thảo được thông qua phải chăng “Thuế lại chồng thuế”

thuế phí nhà đất

1. Tiền sử dụng đất

Theo Điều 3 Luật Đất đai 2013, tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Công thức tính tiền sử dụng đất trong trường hợp được Nhà nước giao đất như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất x Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất 

Trong đó giá đất tính thu tiền sử dụng đất căn cứ Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định

2. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 quy định, đối tượng chịu loại thuế này là đất ở, đất sản xuất, kinh doanh, đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp = Giá tính thuế x Thuế suất

Trong đó, giá tính thuế được xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của 1m2; Thuế suất áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:

– Thuế suất bậc 1: Diện tích trong hạn mức = 0,03%

– Thuế suất bậc 2: Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức = 0,07%

– Thuế suất bậc 3: Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức = 0,15%.

3. Các loại thuế, phí phải nộp khi chuyển nhượng nhà, đất

3.1. Thuế thu nhập cá nhânCông thức tính thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng nhà, quyền sử dụng đất ( người bán) như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng từng lần x Thuế suất

Trong đó, giá chuyển nhượng nhà, đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng; thuế suất là 2% trên giá chuyển nhượng.

3.2. Lệ phí trước bạ

Công thức tính lệ phí trước bạ  ( người mua) như sau:Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ %.
Trong đó:

– Giá tính lệ phí trước bạ với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành; Giá tính lệ phí trước bạ với nhà là giá do UBND cấp tỉnh ban hành.

– Mức thu lệ phí trước bạ với nhà, đất là 0,5%.

Ngoài ra, trong quá trình chuyển nhượng nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn phải nộp một số loại phí khác: Phí công chứng hợp đồng, Lệ phí địa chính, Phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ……

luatvietnam.vn

Thông tin liên quan

Đối tác của chúng tôi

0908 480 055 Liên hệ ngay (24/7)