Hệ thống thông tin đất đai tại Bình Dương như thế nào?

Mới đây UBND tỉnh Bình Dương ban hành chỉ thị số 13/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý và xây dựng hệ thống thông tin đất đai tại Bình Dương

Hệ thống thông tin đất đai tại Bình Dương được quản lý và xây dựng chặc chẽ hơn trong những năm tới.

Tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương tuy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên cũng còn những hạn chế cần phải chấn chỉnh kịp thời. Trong đó, việc thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt ở một số địa phương chưa tốt, dẫn đến còn nhiều trường hợp sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng chưa đồng bộ.

Xuất phát từ tình hình trên, nhằm thực hiện nghiêm chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung về quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai tại Bình Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có trách nhiệm rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh. Tham mưu có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai trong đó chú trọng:

 • Rà soát, xây dựng và tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành đầy đủ các quy định được giao thuộc thẩm quyền theo Luật đất đai năm 2013.
 • Đồng thời rà soát bãi bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không phù hợp hoặc đã hết hiệu lực.
 • Triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện. Trong đó, thực hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm mà đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật.  
 • Rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện được. 
 • Phối hợp với Sở Tài Chính để tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu.
 • Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai.
 • Phối hợp tổ chức thực hiện cơ chế một cửa hiện đại, một cửa liên thông nhằm giải quyết tốt các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ quản lý đất đai và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ tiêu cực, gây phiền hà cho các tổ chức và công dân.
 • Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020 theo kế hoạch số 2168/KH-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Bình Dương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện. Xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài.
 • Chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các trường hợp phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai để người dân tham gia giám sát thi hành Luật đất đai.
 • Chủ động đề xuất, kiến nghị thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai đối với những dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất mà qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện không đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai.
 • Phối hợp với Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các công ty nông, lâm nghiệp theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung yêu cầu của chỉ thị này. Gửi báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ về UBND tỉnh (qua Sở TN&MT) trước ngày 10/11 hàng năm để tổng hợp. Giao Sở TN&MT theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ trước ngày 20/11 hàng năm trình UBND tỉnh Bình Dương ký báo cáo Bộ TN&MT.

Nguồn: Baotainguyenmoitruong.vn

Nhà đất Bình Dương:

Thông tin liên quan

Đối tác của chúng tôi

0908 480 055 Liên hệ ngay (24/7)